L sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E 
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17
ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 15.00 L sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie L sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. – numer druku -0520/166/2018/R (sprawozdanie-płyta CD) 
 5. Przedstawienie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.” (płyta CD) 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2017r. – numer druku – 0520/167/2018/R. (sprawozdanie – płyta CD); 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2017r.- numer druku -0520/168/2018/R;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok- numer druku – 0520/169/2018/R;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2018-2028 – numer druku – 0520/170/2018/R; 
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowosolskiego -numer druku – 0520/171/2018/R. 
 11. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 13. Sprawy różne. 
 14. Zamknięcie sesji.
/-/Jarosław Suski
Przewodniczacy Rady Powiatu