L sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję L sesję Rady Powiatu  Nowosolskiego na dzień 28 października 2022 r., na godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie L sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie informacji o stanie środowiska w Powiecie Nowosolskim.
 5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do funkcjonowania w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski