Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie nowosolskim

Od 28 marca do 26 kwietnia 2018 roku na terenie powiatu nowosolskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie jak w poprzednich latach internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dawne „Nitki”) w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
– mężczyźni urodzeni w 1999 roku,
– mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
– osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
• dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobierania nauki .
Plan kwalifikacji wojskowej dla powiatu nowosolskiego:
• miasto Nowa Sól – od 28 marca do 09 kwietnia 2018 r.;
• gmina Nowa Sól – 10 – 11 kwietnia 2018 r.;
• gmina Kolsko – 12 kwietnia 2018 r.;
• miasto i gmina Nowe Miasteczko – 13 kwietnia 2018 r.;
• miasto i gmina Bytom Odrzański – 16 kwietnia 2018 r.;
• miasto i gmina Kożuchów – od 17 do 19 kwietnia 2018 r.;
• gmina Siedlisko – 20 kwietnia 2018 r.;
• miasto i gmina Otyń – 23 i 24 kwietnia 2018 r.;
• kobiety – 25 kwietnia 2018 r.
• zakończenie kwalifikacji – 26 kwietnia 2018 r.
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe, także wtedy jeśli osoby jej podlegające nie otrzymały pisemnego wezwania, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
UWAGA W razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.