Kwalifikacja wojskowa 2016

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 1 do 29 kwietnia 2016 roku codziennie od godz. 8.00  poza dniami wolnymi od pracy. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 1997 roku
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:

  1. Osoby, które skończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
  2.  Kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  2. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  3. Aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
  4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

 

Osoba do kontaktu Pani Renata Czerwińska tel. 693 960 039