Koperta życia w Powiecie Nowosolskim

„Koperta życia – twoje zdrowie, twoje życie” to nowy program zdrowotny skierowany do osób przewlekle chorych i samotnych z Powiatu Nowosolskiego.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego przyjął do realizacji program zdrowotny, którego celem jest  zwiększenie bezpieczeństwa wśród seniorów z terenu powiatu nowosolskiego przez wykorzystanie przez służby ratownicze informacji o stanie zdrowia pacjenta zawartych w tzw. „Kopercie życia”. Chcemy również wpłynąć na wzrost świadomości i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych poprzez edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program skierowany jest do:

  • osób w wieku 65 lat i powyżej
  • osób z chorobami przewlekłymi,
  • osób mających problemy ze zdrowiem,
  • niepełnosprawnych,
  • samotnych.

Istotą Programu polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2020-2021 „Koperta życia – twoje zdrowie, twoje życie”  jest zapewnienie  właściwej opieki zdrowotnej, ale także wsparcia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby medyczne, socjalne i  inne.

Planowane interwencje w ramach programu to rozdysponowanie pakietów „Koperta życia” oraz edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Obecnie projekt Programu został skierowany do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) celem uzyskania opinii. Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej nastąpi po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii.