Konkurs na partnera do realizacji projektu dot. kształcenia zawodowego

Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłasza otwarty konkurs na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.4, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Szczegóły konkursu oraz zadania partnera do realizacji projektu dostępne na stronie www.powiat-nowosolski.pl w zakładce BIP lub bezpośrednio pod linkiem

//prawomiejscowe.pl/institution/17362/keyword/eb1b9e83-0481-4246-b2da-ceff9ea1e5cb