Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia Od stycznia 2013 r. osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności załączając dokumentację medyczną do wniosku będzie musiała przedkładać albo:

  • oryginał stosownego dokumentu wraz z jego kserokopią (oryginał okazać do wglądu, kserokopie zostaną w aktach zespołu),
  • albo kserokopię dokumentu medycznego potwierdzonego za zgodność ale tylko przez instytucję, która ten dokument wydała (np. szpital, poradnię, prywatny gabinet, itp.)
  • albo odpis dokumentu poświadczony przez notariusza lub, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika (którym jest adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, doradca podatkowy), odpis dokumentu poświadczony przez tego pełnomocnika.

Powyższe wynika z konieczności respektowania art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, nr 98, 1071, ze zm.). W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pracownicy zespołu służą Państwu pomocą.

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Nowej Soli
(-) Łukasz Kasprzyk