Kolejny rok wsparcia dla spółek wodnych

Starosta Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner oraz Skarbnik Ewa Matyla podpisali umowy dotacji celowej z przedstawicielami czterech spółek wodnych z terenu powiatu. Dotacje są elementem długofalowej polityki Powiatu zmierzającej do przywrócenia melioracji wodnych do właściwego stanu oraz stanowią element zachęty do reaktywacji lub tworzenia nowych spółek wodnych.
W tym roku Starostwo Powiatowe w celu wsparcia gminnych spółek wodnych przeznaczyło 100 tys. zł na dotacje celowe. Taka sama kwota została rozdysponowana między spółkami w roku ubiegłym. O dotację mogły ubiegać się tylko podmioty działające na terenie powiatu nowosolskiego. Wnioski złożyli wszyscy ci, którzy byli do tego uprawnieni tj. Gminne Spółki Wodne: Nowa Sól, Kolsko, Kożuchów oraz Otyń i wszystkim środki zostały przyznane. Dotacje zostały udzielone na sfinansowanie do 75 proc. wartości prac zaplanowanych przez spółki, pozostałą kwotę muszą pokryć ze środków własnych. Każdy z podmiotów wskazał konkretne zadania, które muszą być wykonane do 10 listopada br. Najczęściej dotacje są przeznaczane na wykaszanie traw, odmulanie i pogłębianie rowów, udrażnianie przepustów.
W tym roku dzięki przyznanym środkom finansowym, konserwacji zostanie poddanych 48.330 mb rowów, najwięcej w takich miejscowościach jak Lubieszów, Lubięcin, Kolsko, Jesiona, Kożuchów, Mirocin Średni, Otyń czy Niedoradz.
Przy okazji podpisania umów prezesi spółek rozmawiali ze Starostą zarówno o bieżących problemach, jak i perspektywie dalszego rozwoju. Okazało się, że największym kłopotem są składki członkowskie, które najczęściej trzeba egzekwować.