Jak dostać się do wymarzonej szkoły?

15 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiat Nowosolski przygotował miejsca dla ponad 800 absolwentów klas ósmych. Ostateczne wyniki naboru opublikujemy 19 sierpnia. Przypominamy harmonogram i najważniejsze zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Kończący się rok szkolny jest trudny dla nas wszystkich, szczególnie dla uczniów klas ósmych, którzy za kilka dni kończą naukę w szkołach podstawowych i będą musieli podjąć pierwszą ważną decyzje w życiu o wyborze ścieżki zawodowej. Czasu do namysłu zostało niewiele. Już 15 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

W tym roku nie będzie naboru uzupełniającego, więc uczniowie mają tylko jedną szansę, żeby skutecznie złożyć dokumenty do wybranej szkoły.Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru rozpocznie się  15 czerwca 2020 r i potrwa do 10 lipca 2020 r.
  2. Rekrutacja elektroniczna będzie prowadzona w systemie Vulcan na stronie www.powiat-nowosolski.edu.com.pl.
  3. Aby otrzymać login i hasło do systemu należy wpisać swoje dane.
  4. Możesz wybrać trzy typy szkół, ale dowolną ilość preferencji (kierunków). Im więcej preferencji, tym lepiej! Dzięki temu masz większe szanse, że znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych.
  5. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować. Wniosek muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni.
  6. Wniosek wypełnić i wydrukować można również w szkołach Powiatu Nowosolskiego. Nasi nauczyciele mogą Ci w tym pomóc. Pamiętaj jednak że gotowy wniosek muszą podpisać rodzice lub opiekunowie.
  7. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.
  8. Jeśli masz wątpliwości lub pytania skontaktuj się ze szkołą, do której aplikujesz. Nauczyciele odpowiedzą na twoje pytania i pomogą w pokonaniu różnych trudności np. w znalezieniu miejsca realizacji praktyk.
  9. Pamiętaj! W tym roku nie ma naboru uzupełniającego!
  10. Ucz się u nas!

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
do klas I szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.CzynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym
data rozpoczęciadata zakończenia
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.15.06.2020 r.

 

MEN*

10.07.2020 r.

do godz. 1500

MEN

2Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.23.06.2020 r.

MEN

07.07.2020 r.

MEN

3Przeprowadzenie sprawdzianu prób sprawności fizycznej.23.06.2020 r.

MEN

07.07.2020 r.

MEN

4Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.do 09.07.2020 r.

MEN

5Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik:

a)     prób sprawności fizycznej,

b)    sprawdzianu kompetencji językowych,

c)     sprawdzianu predyspozycji językowych.

do 09.07.2020 r.

 

MEN

6Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły.26.06.2020 r.

 

MEN

10.07.2020 r.

do godz. 1500

MEN

7Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.31.07.2020 r.

 

MEN

04.08.2020 r.

do godz. 1500

MEN

8Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 04.08.2020 r.

 

MEN

9Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 11.08.2020 r.

 

MEN

10Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i list kandydatów niezakwalifikowanych.12.08.2020 r.

MEN

11Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.15.06.2020 r.

MEN

14.08.2020 r.

MEN

12Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły lub jego uzupełnieniu, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.13.08.2020 r.

 

MEN

 

 

18.08.2020 r.

do godz. 1500

 MEN

 

 

13Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.19.08.2020 r.  do godz. 1400

MEN