IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję IV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 28 czerwca 2024r. godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Gąsior

Porządek obrad:

1.Otwarcie IV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Powiatu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.
9.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
11.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie posiedzenia.