IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 11 stycznia 2019 r. na godz. 9.00 IV Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli , ul. Moniuszki 3 – Ratusz.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2019 – z autopoprawką nr 2.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 – z autopoprawką.
  6. Przyjęcie Planu Pracy Rady na rok 2019.
  7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski