III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję III sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 14 czerwca 2024r. godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/
Krzysztof Gąsior

Porządek obrad:

1.Otwarcie III sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok i debata.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok.
7.Sprawozdanie z prac Zarządu.
8.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie posiedzenia.