III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 19 grudnia 2018 r. na godz. 16.30 III Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli, przy ul. Wojska Polskiego 106.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/234/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
  4. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski