Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/24

15 maja 2023 roku rozpoczęła się rekrutacja do szkół Powiatu Nowosolskiego. Ósmoklasisto! Sprawdź najważniejsze terminy!

Lp.CzynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym 
data rozpoczęciadata zakończenia 
1Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).15.05.2023 r.

KO*

31.05.2023 r.

do godz. 1500

KO*

 
2Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).15.05.2023 r.

KO*

21.06.2023 r.

do godz. 1500

KO*

 
3Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.15.05.2023 r .

KO*

21.07.2023 r.

KO*

 
4Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.01.06.2023 r.

KO*

14.06.2023 r.

KO*

 
II termin ** do 07.07.2023 r. KO* 
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik:

a) ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

b) prób sprawności fizycznej,

c) sprawdzianu kompetencji językowych,

d) sprawdzianu predyspozycji językowych.

I termin do 16.06.2023 r.

KO*

 

II termin ** do 10.07.2023 r.

KO*

 
6Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjecie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.23.06.2023 r.

KO*

10.07.2023 r.

do godz. 1500

KO*

7Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 11.07.2023 r.

KO*

8Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 12.07.2023 r.

KO*

9Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.17.07.2023 r. godz. 1400

KO*

10Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.17.07.2023 r. godz. 1200

 

KO*

20.07.2023 r. do godz. 1500

 

KO*

11Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.21.07.2023 r.  do godz. 1400

KO*

* KO – termin ustalony przez Lubuskiego Kuratora Oświaty

** Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawnościowych w I terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w punkcie 5.