Grzegorz Königsberg doceniony przez Ministra Edukacji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska oraz Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik miały przyjemność wręczyć nagrodę Ministra Edukacji Nagrodowej Grzegorzowi Königsbergowi, dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. To szczególne wyróżnienie jest ukoronowaniem ogromnej pracy i zaangażowania włożonych w prowadzenie największej i najnowocześniejszej szkoły w powiecie nowosolskim.

Starosta Iwona Brzozowska i Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik wręczają nagrodę MEN dla Grzegorza Königsberga, dyrekora CKZiU ElektrykGrzegorz Königsberg dyrektorem nowosolskiego „Elektryka” jest od 13 lat. Zaangażowany, odpowiedzialny, znakomity pedagog i menadżer jednostki oświatowej Powiatu Nowosolskiego. W CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli tworzy klimat sprzyjający efektywnej współpracy młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Rozwój i współpraca

Dyrektor podejmuje szeroką współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, konkursów, zajęć na uczelni dla uczniów, spotkań z przedstawicielami uczelni.

G. Königsberg jest autorem Diagnozy szkolnictwa zawodowego powiatu nowosolskiego, Kompleksowego Planu Wykorzystania Infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli. Z ramienia Konwentu Starostów, aktywnie uczestniczył w przygotowaniu RPO Lubuskie 2020.

Jest inicjatorem innowacji pedagogicznych w zakresie akademii CISCO, w kształceniu mechatroników, kształcenia dualnego uczniów we współpracy z firmami Nord, Gedia i Enea – pilotażowy program klasy patronackiej.

Placówka pod jego kierownictwem współpracuje z partnerską szkołą zawodową w Palmnicken oraz placówką kształcenia zawodowego żeglugi śródlądowej w Fűrstenwalde w Niemczech,

Potrzeby uczniów

Grzegorz Königsberg podejmuje bardzo wiele działań zmierzających do uzupełnienia wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwój zainteresowań uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przy wykorzystaniu funduszy europejskich i programów edukacyjnych krajowych i zagranicznych

Buduje ofertę edukacyjną szkoły w oparciu o potrzeby uczniów. Bierze pod uwagę ich zainteresowania, pasje, a także deficyty i trudności w nauce. W szkole realizowanych jest szereg działań i programów profilaktycznych, w których uczestniczą nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, osoby i instytucje zewnętrzne. Od 5 lat dyrektor CKZiU Elektryk jest głównym współorganizatorem Targów Pracy i Edukacji Powiatu Nowosolskiego.

Nowoczesna szkoła

W ramach projektów „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” oraz „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji”, realizowane jest zadanie „Przebudowa z nadbudową budynku szkoły CKZiU przy ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli”, które nadzoruje, jest członkiem Rady Budowy.

W ramach tego projektu powstaną najnowocześniejsze w województwie pracownie do nauki zawodu m. in. pracownie procesów produkcyjnych, miernictwa, materiałoznawstwa, eksploatacji energetyki oraz kompleks pracowni CNC. Zaplanowano również utworzenie ogródka energetycznego – energii odnawialnej.