Dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko – niemieckim – rowerem przez powiat nowosolski

Grupa rowerzystów na ścieżce kolej na rower - przejazd oznakowaną trasąPowiat Nowosolski wspólnie z partnerem projektu Centrum für Innovation und Technologie GmbH z Forst realizował projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko – niemieckim – rowerem przez powiat nowosolski” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności transgranicznej obszaru wsparcia poprzez edukację regionalną i pogłębienie wiedzy na temat wspólnych korzeni oraz promocja turystyki na pograniczu polsko – niemieckim wraz z aktywną rekreacją.

W ramach pierwszego spotkania w dniu 27.04.2022 r. w Nowej Soli odbyły się polsko – niemieckie warsztaty teoretyczne i praktyczne, podczas których młodzież z Polski i Niemiec zapoznała się formami znakowania szlaków turystycznych i sposobami ich oznakowania, a także omówione zostały wybrane trasy rowerowe wokół drogi rowerowej Kolej na rower i sposoby ich oznakowania. Młodzież podczas zajęć była gotowa do podejmowania różnego rodzaju działań, kreatywna i otwarta na wymianę doświadczeń.

W rezultacie w ramach projektu oznakowano łącznie ponad 140 km alternatywnych tras rowerowych wokół drogi rowerowej „Kolej na Rower” i zamontowano drogowskazy na określonych podczas warsztatów trasach rowerowych.

Drugie spotkanie w październiku  2022 r. stanowiło punkt kulminacyjny projektu. W ramach spotkania młodzież z Polski i Niemiec wzięła udział w rajdzie rowerowym po oznakowanych trasach rowerowych oraz zrobiła ewaluację i monitoring kilku wybranych tras rowerowych, sprawdziła oznakowania tras oraz czytelność drogowskazów z punktu widzenia rowerzystów.

Realizacja projektu przyczyniła się do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń przez uczestników projektu z Polski i Niemiec.

logotypy projektu