Czy zaświadczenia związane z orzekaniem o niepełnosprawności są płatne?

Na podstawie art. 16, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) na życzenie świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest bezpłatnie wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia, jeżeli jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Dokumentacja medyczna umożliwiająca ocenę stopnia niepełnosprawności i potwierdzająca posiadane schorzenia (opisane w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia). Dokumentację medyczną stanowią wszelkie dowody leczenia, np. Karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia, opinie, konsultacje lekarskie, opinie psychologiczne, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, zdjęcia i opisy zdjęć RTG, itp.

Wymagane druki można otrzymać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 B. Wzory wniosków można również otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu nowosolskiego i wschowskiego, a także pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.