CAF 2020 w Starostwie. Czas na podsumowanie

Po raz czwarty w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli przeprowadzono samoocenę metodą CAF, tym razem odbyło się to zgodnie z nowym międzynarodowym standardem CAF2020.

Samoocenę przeprowadził powołany i stały w swoim składzie Zespół z udziałem zewnętrznego konsultanta Marka Jefremienki, specjalisty do spraw zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego. Konsultant przedstawił nowy standard CAF2020 i różnice w stosunku do poprzedniego standardu CAF2013.

W nowym standardzie

– Prace w nowym standardzie wymagały większego nakładu sił, gdyż istniejący zasób wiedzy Zespołu i dowody wymagały dostosowania do nowych wymagań. Szkolenie i prace związane z poszukiwaniem nowych dowodów oraz wykorzystaniem już istniejących do samooceny oraz samą samooceną przeprowadzono w dniach od 19 do 20 października 2020 roku – mówi Koordynator CAF2020, Wiesław Piec.

Czynności te oraz punktowanie podkryteriów odbyły się w ramach bezpośredniego spotkania „twarzą w twarz” z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego dla covid-19.

Działania doskonalące

Dalsze prace związane z oceną materiału analitycznego odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem technologii cyfrowych, pod przewodnictwem koordynatora zespołu CAF, co niewątpliwie było pewną dolegliwością. Na podstawie aktualizacji poprzedniej samooceny, weryfikacji i uzupełnieniu dowodów oraz wykonaniu oceny punktowej utworzono listę mocnych i słabych stron oraz obszarów będących materiałem bazowym do prac doskonalących.

– W wyniku analizy słabych stron i pogrupowania ich na zasadzie podobieństwa określono projekty doskonalące. Projekty te Zespół potraktował jako obszary, w których należałoby przeprowadzić działania doskonalące. Dlatego Zespół opracował na ich podstawie 27 tematów możliwych do realizacji, z których na podstawie przyjętych wcześniej kryteriów punktowanych od 0 do 6 miał wybrać tematy rekomendowane do realizacji – wyjaśnia Koordynator CAF2020, Wiesław Piec.

Sprawozdanie z wyników

Biorąc pod uwagę tematy z największą ilością punktów (ilość punktów była rekomendacją co do wyborów a nie podstawą). Zespół poprzez głosowanie wybrał trzy. Prace te Zespół zakończył z końcem listopada 2020 roku.

Na podstawie powyższych prac i wyników analitycznych koordynator sporządził „Sprawozdanie z wyników samooceny metodą CAF według modelu CAF 2020 w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli”. Sprawozdanie to zostało złożone na ręce Starosty Nowosolskiego, które Starosta zatwierdziła 4 lutego 2021 roku.