ASF w Mycielinie – trzy gminy w strefie zagrożonej

W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie w miejscowości Mycielin, gmina Niegosławice, powiat żagański, Wojewoda Lubuski na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu żagańskiego i nowosolskiego.

W obszarze zagrożony występowaniem ASF są miejscowości w gminie Nowe Miasteczko (Borów Wielki, Konin Szyba, Popęszyce, Żuków, Miłaków, Nowe Miasteczko miasto, Borów Polski, Gołaszyn), Bytom Odrzański (Małaszowice i Popowo) i Kożuchów (Zawada i Dziadoszyce).
Przypominamy, że na tym obszarze
 
zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

 
nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1278 wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100m, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych