Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim

Dofinansowanie w kwocie ponad 1,6 mln zł uzyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli na realizację projektu pt. Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim. Wczoraj – 24 listopada br., w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego, Starosta Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę. Dofinansowanie odbyło się w ramach konkursu dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Projekt jest skierowany do grup objętych wsparciem przez PCPR, czyli osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej tych osób, odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. W oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, wdrażane będą kompleksowe działania wpisujące się w usługi aktywnej integracji.
Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim” zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2018. Działania projektowe obejmą 182 osoby, w tym 72 niepełnosprawne.