XXXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E   
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 9 czerwca 2017 r. na godz. 12.00 XXXVI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – numer druku – 0520/107/2017/R; (sprawozdanie –płyta CD). 
 5. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli (płyta CD). 
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w 2016r. (płyta CD). 
 7. Informacja z wykonania budżetu i realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli w 2016r. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego  na lata 2017-2027- numer druku – 0520/108/2017/R. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2019” – numer druku – 0520/109/2017/R; 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze przetargu nieograniczonego – numer druku – 0520/106/2017/R. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego – numer druku – 0520/105/2017/R. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Gminy Kolsko na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli – numer druku – 0520/110/2017/R. 
 13. Informacja na temat planów przebudowy przejazdów kolejowych na ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja w Nowej Soli. 
 14. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 16. prawy różne. 
 17. Zamknięcie sesji.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski