90 osób zostanie objętych wsparciem

We wtorek – 26 września br. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Ewa Matyla – Skarbnik Powiatu podpisali umowę z Anną Puławską-Rodzik – Prezesem Zarządu Fundacji „Eudajmonia” z Polkowic. W ramach umowy zostanie zrealizowane zadanie pt. „Aktywizacja zawodowa”, którego celem jest wzrost zdolności zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparciem zostanie objętych 90 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. W ramach zadania zaplanowano działania podnoszące poziom kompetencji i umiejętności zawodowych osób wykluczonych społecznie, wsparcie w zakresie podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji zawodowych, nabywanie umiejętności praktycznych, co w konsekwencji ma prowadzić do zatrudnienia lub zmotywowania osób do poszukiwania pracy. Zadanie „Aktywizacja zawodowa” jest jednym z etapów projektu realizowanego przez PCPR w Nowej Soli pod tytułem „Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie będzie trwało od września 2017 r. do 31 października 2018 r.