500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych. Już można składać wnioski

Powiat Nowosolski przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Blisko 300 mieszkańców naszego powiatu będzie mogło złożyć wniosek o dodatkową pomoc finansową z PFRON.

Trwająca epidemia koronawirusa zatrzymała nas w domach. Z zajęć rehabilitacyjnych w placówkach nie mogą korzystać również osoby niepełnosprawne. W trosce o ich zdrowie i sytuację w tym trudnym czasie Zarząd Powiatu Nowosolskiego podjął decyzję o przystąpieniu do programu PFRON.

500 zł dla 300 osób

Pomoc finansowa otrzymają osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
– Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę. Świadczenie może zostać przyznane maksymalnie na okres 3 miesięcy – wyjaśnia Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik. – Szacujemy, że w naszym powiecie z wsparcia finansowego PFRON skorzysta ok. 300 osób – dodaje.

Kto może starać się o wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,

– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,

– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,

– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

– pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

– pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy SWO – System Obsługi Wsparcia.

SOW to nowoczesna aplikacja, która ułatwia składanie wniosków o wsparcie finansowe PFRON.

Wnioski można również składać osobiście w PCPR w Nowej Soli (do skrzynki przy drzwiach) lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A.

Do tej pory w Powiecie Nowosolskim zostało złożonych 12 wniosków.

Masz pytanie? – zadzwoń!

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku należy kontaktować się z konsultantami infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).
W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli tel. 68 457 43 34 /38.