Komunikacja i budowanie relacji z nastolatkiem – konkurs LUW

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2024 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom suicydalnym wśród młodzieży – Komunikacja i budowanie relacji z nastolatkiem.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo lubuskie:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*;
  • podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ww. ustawy*, prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konkursowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego