X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 13 czerwca 2019 r. na godz. 16:00 X Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w 2018 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
  8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski