VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 29 marca 2019 r. na godz. 9.00 VI Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego ­- numer druku – 0520/42/2019/R.
 5. Analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w 2018 r.
 6. Informacja z realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w 2018 r.
 7. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Nowosolskim w roku 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 – numer druku – 0520/43/2019/R.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 – numer druku – 0520/44/2019/R.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze Powiat Nowosolski – numer druku – 0520/45/2019/R.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Otyń z udziałem PKP PLK SA przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat.C w km  134,546 w Zakęciu oraz kat.C w km 135,529 i kat.D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa   na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” ­- numer druku – 0520/46/2019/R.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok ­­­- numer druku – 0520/47/2019/R.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 – numer druku – 0520/48/2019/R.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich – numer druku – 0520/49/2019/R.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowej Soli – numer druku – 0520/50/2019/R.
 16. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski