LII Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 28 września na godz. 12:00 LII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli , ul. Moniuszki 3 – Ratusz. 
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie LII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego WSSPZOZ w Nowej Soli za I półrocze 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok – nr druku 0520/176/2018. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2018-2033 – nr druku 0520/177/2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól  – Miasto w celu  realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Przyszłości, Matejki, 1 Maja, Kościuszki, Grota Roweckiego, Waryńskiego, Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu i przejścia pieszo-rowerowego w Nowej Soli”– nr druku 0520/172/2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/234/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 – nr druku 0520/178/2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu WSSPZOZ w Nowej Soli – nr druku 0520/180/2018.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – nr druku 0520/171/2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia – 0520/175/2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na rok 2019 – 0520/179/2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowosolskiego – 0520/181/2018.
 14. Informacja na temat stanu ochrony środowiska w Powiecie Nowosolskim.
 15. Stanowisko Radnych Powiatu Nowosolskiego w sprawie wprowadzenia przyjęcia zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 16. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.
 Przewodniczący  Rady
/-/Jarosław Suski