16 milionów na inwestycje. Mamy budżet na 2021 rok

Planowane dochody Powiatu Nowosolskiego w 2021 roku mają wynieść ponad 102 mln zł, kwota zaplanowana na wydatki wynosi ponad 107 mln zł. Na grudniowej sesji radni powiatowi przyjęli 12 głosami projekt budżetu na kolejny rok.

– Wszystkim nam potrzebna jest szersza perspektywa, jesteśmy radnymi powiatowymi i powinniśmy wszyscy zabiegać o to, by realizacja zadań w powiecie oparta była na obowiązującej strategii i perspektywie rozwoju całego powiatu. Zapewniam, że taki budżet rekomenduję Państwu w imieniu zarządu – podczas piątkowej sesji przyjęcie budżetu na 2021 rok rekomendowała radnym Starosta Iwona Brzozowska.

Projekt budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok przyjmuje dochody w wysokości 102 400 419 zł, w tym dochody bieżące ok. 88 mln zł i dochody majątkowe ok. 14 mln zł.

Wydatki mają się kształtować na poziomie 107 057 809 zł. 16 mln zł to kwota zaplanowana na inwestycje, wśród których należy wymienić takie jak przebudowa toalet w LO w Nowej Soli, II etap rozbudowy drogi Jesiona-Tatarki, przebudowa drogi w Mirocinie Górnym oraz drogi powiatowej łączącej Książ Śląski i Czasław, przebudowa skrzyżowania w Borowie Wielkim, przygotowanie dokumentacji obwodnicy Konradowa, mostu w miejscowości Tatarki oraz drogi w Broniszowie. W planach jest także rozbudowa sieci ścieżek rowerowych m. in. ścieżki Otyń – Niedoradz – Zielona Góra oraz Nowa Sól – Nowe Żabno.

Planowany deficyt w 2021 roku wyniesie 4,6 mln zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków powiatu.

Kształt budżetu na 2021 rok oraz informację o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła radnym Skarbnik Ewa Matyla.

– Tak zaprojektowany budżet na rok 2021 zapewnia wykonanie wszystkich zadań bieżących, wykonanie założeń dotyczących dochodów majątkowych pozwoli zrealizować zaplanowanie zadania inwestycyjne, ale jednocześnie realizacja tego budżetu zobowiązuje do racjonalnego wydatkowania środków, biorąc pod uwagę  niezbędną konieczność – celowość wydatków – podkreślała Skarbnik Powiatu Ewa Matyla.

O projekcie budżetu radni dyskutowali na komisjach oraz sesji. Ostatecznie głosami 12 radnych budżet na 2021 rok został przyjęty. 9 radnych wstrzymało się od głosu.