Informacja o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Nowosolski realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”.
Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami:
– Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
– Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska
– Uniwersytet Zielonogórski
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
– Gmina Nowe Miasteczko
– Gmina Siedlisko

Cel projektu…
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1750 uczniów i 71 nauczycieli szkół zawodowych/placówek kształcenia uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”.

Dla kogo…
Uczniowie i nauczyciele następujących szkół kształcenia zawodowego:
1.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk” w Nowej Soli.
2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli
3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Nowej Soli
4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli
5.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie
6.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli
7.Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku
8.Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku (ZPO)
Zakres wsparcia…
DORADZTWO ZAWODOWE…
Kompleksowe wsparcie doradcze skierowane do uczniów m.in:
1) diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD
2) wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego ucznia
3) kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny (praktyczne warsztaty, w których coach krok po kroku prowadzi uczestnika przekazując mu wiedzę i umiejętności w formie pracy indywidualnej wraz z ćwiczeniami, testami oraz studium przypadku)
4) profesjonalna rekrutacja (praktyczne warsztaty na mobilnej platformie distance learning jako uzupełnienie do doradztwa indywidualnego -uczeń przyswaja zasoby, które wykorzystuje w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą)
5) trening kreatywności i innowacyjności (kurs kształtujący kompetencje myślenia kreatywnego i innowacyjnych rozwiązań oraz przygotowania/otwartości do zmian
6) targi edukacyjno-zawodowe
KURSY I SZKOLENIA….
Kursy i szkolenia wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy umożliwiając przygotowanie uczniów do nabycia odpowiednich kwalifikacji/kompetencji a tym samym zwiększają ich szanse na zatrudnienie
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI …
W ramach współpracy ze szkołami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa również w zajęciach, których efektem będzie zdobycie specjalistycznej wiedzy i przygotowanie uczniów do studiów wyższych i podjęcia zatrudnienia.
PRAKTYKI I STAŻE…
Kolejną formą wsparcia w projekcie jest udział w praktykach i stażach zawodowych u przedsiębiorców. Praktyki i staże zawodowe trwać będą 150 godzin i za udział w nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.
KURSY, SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI…
Celem wparcia skierowanego do nauczycieli jest podniesienie poziomu wiedzy/kompetencji z danej dziedziny.
PRAKTYKI I STAŻE DLA NAUCZYCIELI…
Nauczyciele biorąc udział w praktykach i stażach zawodowych będą mieli możliwość poszerzenia zakresu swoich praktycznych umiejętności oraz poznają oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników – absolwentów szkół kształcenia zawodowego.
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO…
W ramach projektu zostaną doposażone warsztaty i pracownie kształcenia zawodowego w: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk” w Nowej Soli, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Nowej Soli , Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie , Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli , Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku

Główne efekty…
– nabycie umiejętności i kwalifikacji uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych
– poznanie zasad i warunków pracy uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców z lokalnego rynku
– uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach zawodowych oraz stażach i praktykach zawodowych
– zakup doposażenia tj. sprzętu i materiałów dydaktycznych do 3 szkół kształcenia zawodowego
– nawiązanie i realizacja programów współpracy z przedsiębiorstwami przez 2 szkoły kształcenia zawodowego
– dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szkół kształcenia zawodowego

Wartość projektu 17.860 037,50, z których:
– wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące 93,26%,
– środki wniesione w postaci udostępnienia sal i pracowni stanowią 6,74%.