Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Kwiatkowska


Siedziba: ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól, Pokój nr 6
tel. +48 68 458 67 29, e-mail: k.kwiatkowska@powiat-nowosolski.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00-14.00


Zakres spraw i zadań do realizacji:
Do zadań rzecznika konsumentów należy w szczególności:
– udzielanie bezpłatnych porad konsumentom
– występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów
– udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową
– współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
– składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

Rzecznik konsumentów może reprezentować konsumentów w sporze z przedsiębiorcami we wszystkich sprawach konsumenckich. Głównie są to wystąpienia do przedsiębiorców mające na celu przekonanie przedsiębiorcy o zasadności składanych przez konsumentów roszczeń. Rzecznik konsumentów nie posiada uprawnień do wydania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców- służy przede wszystkim bezpłatną i fachową poradą prawną wszystkim mieszkańcom powiatu nowosolskiego.
Jeżeli zachodzi potrzeba wystąpienia rzecznika do przedsiębiorcy w imieniu konsumenta, konsument powinien przedłożyć kopie wszystkich dokumentów związanych ze sprawą, przede wszystkim umowę, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedzi przedsiębiorcy na składane reklamacje itp.

Kim jest konsument?
W rozumieniu art. 221 k.c. konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową .

Jakie są uprawnienia konsumenta jeżeli okaże się, że nie możemy w sposób prawidłowy korzystać z zakupionego towaru?
Jeżeli chcielibyśmy zareklamować zakupiony przez nas towar, który okazał się w jakiś sposób wadliwy, to możemy skorzystać z dwóch niezależnych od siebie uprawnień:

1. Gwarancji i wtedy roszczenie kierujemy do gwaranta na podstawie ważnej karty gwarancyjnej. Jest to w tym przypadku niezbędny dokument, w którym powinny być zawarte obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Ponadto musimy zdawać sobie sprawę, że gwarant odpowiada tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu gwarancyjnego i tylko w takim zakresie, w jakim sam sobie wskazał tzn. jeżeli w karcie gwarancyjnej napisano, że powstałe usterki będą usuwane poprzez naprawę to tylko i wyłącznie będziemy mogli domagać się naprawy mimo, że w naszym mniemaniu towar kwalifikowałby się już do wymiany. Jeżeli nie będzie wzmianki o możliwości wymiany towaru, czy też zwrotu gotówki, wówczas nie będziemy mogli tego skutecznie domagać się od gwaranta. Ponadto z dokumentu gwarancyjnego powinniśmy się dowiedzieć o czasie odpowiedzialności gwaranta tj. jak długo możemy składać reklamacje, czego możemy się domagać, w jakim terminie mają być zrealizowane nasze uprawienia jako konsumenta. Ponadto w karcie gwarancyjnej mogą być zamieszczone wszelkiego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności gwaranta, do których my musimy się dostosować.

2. Drugim uprawnieniem niezależnym od gwarancji jest uprawnienie wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Na podstawie tego uprawnienia roszczenie kierujemy do sprzedawcy. To sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową i to w ciągu 2 lat od wydania towaru. Przedstawiając sprzedawcy dowód zakupu możemy domagać się naprawy bądź wymiany towaru na nowy. Dopiero w dalszej kolejności możemy żądać obniżenia ceny ewentualnie odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki, o ile niezgodność jest istotna.

Wybrane akty prawne mające zastosowanie w sprawach konsumenckich:

Ustawy:
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 nr 141 poz.1176)
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 n 22 poz.271)
Ustawa o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 nr 223 poz. 2268 j.t.)
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 nr 171 poz.1206)
Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715)